Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Switch Reclamebureau BV

en daarmee van handelsnamen Team Switch, Switch2, Websquad en Promokleding

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft

verstrekt.

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft

aanvaard.

 1. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om

tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

 1. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de

opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen

verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

 1. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de

begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de

opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn

verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk

vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 1. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de

onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren indien er schriftelijk daartoe overeenkomst

is.

 1. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn

met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk

voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld of er met wederzijds

goedvinden aan een project wordt begonnen en offerte dient als prijsoverzicht.

 1. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de

opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht

afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover

in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Indien opdrachtgever zelf wijzigingen aangeeft, wordt

opdrachtgever geacht te begrijpen dat dit een hogere prijs ten gevolg kan hebben. Offertes worden

derhalve ‘exclusief wijzigingen’ voorgelegd.

 1. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever

geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

 1. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de

opdrachtnemer ingeschakelde derden, kunnen worden doorberekend.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

 1. Alle prijzen die worden overlegd, zijn exclusief BTW, wijzigingen/correcties en eventuele verzend-,

transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan

met de opdrachtgever te verrekenen.

 1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Tenzij het duidelijk werk van derden betreft zoals drukwerk, hosting, productie van

promotieartikelen e.a.

 1. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te

geschieden.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

 1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan

de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

 1. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 2. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden, tenzij

opdrachtgever tussentijds besluit werk af te keuren of er een samenwerking ontstaat die duidelijk

onprettig is. In dit laatste geval staat het opdrachtnemer vrij de samenwerking te beëindigen.

 1. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en

schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling

opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de

opdrachtnemer.

 1. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe

ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

 1. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de

opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6. Relatiebeheer

 1. De opdrachtnemer maakt veelal van contacten met de opdrachtgever over projecten groter dan €

2.500,-, een contactrapport, advies of voorstel, voordat betaalde werkzaamheden worden

uitgevoerd.

 1. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het

gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft.

 1. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen drie werkdagen na

toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en

zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

 1. In geval binnen 4 dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal

van tevoren akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd.

 1. De opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen

persoon.

Artikel 7. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede

vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer

gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of

anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 8. Betalingstermijn

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de

factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na

factuurdatum.

 1. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk,

tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan

echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

 1. Commercialproductie- en mediakosten (print, RTV, Out of Home en digital (Google, socials,

websites, e.a.)) dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het

tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is. Opdrachtnemer mag aan

opdrachtgever 15% bureaucommissie berekenen. Tenzij anders specifiek staat aangegeven in

contactrapporten of aanbiedingen.

 1. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor

verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.

 1. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid

voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens

de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is

– rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten

zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de

betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende

promessedisconto plus 2%.

 1. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering

van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van

de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van

de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag

gefixeerd en zullen ten minste € 68,- per vordering bedragen.

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te

staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt, in gebreke blijft met het

stellen van de verlangde bankgarantie of als er een samenwerking is ontstaan die een fijne

samenwerking (op basis van een mening van opdrachtnemer) in de weg staat.

 1. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande

overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te

ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die

voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval

van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens

bedrijf.

 1. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van

de opdrachtgever.

 1. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte

werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de

opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de

wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het

door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 10. Levertijden

 1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele

garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,

ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 11. Zorgplicht

 1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst

mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

 1. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel

duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio-, digitale- en/of visuele vormgeving van

de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake

geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze

hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

 1. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in

het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de

door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel

binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

 1. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen

nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

 1. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de

facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge

van een dergelijke reclame niet opgeschort.

 1. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en

heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval

redelijkerwijs verlenging behoeft.

 1. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de

opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de

opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de

opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend

geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake

van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde

communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat

uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 14. Exoneratie

 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een

vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, exclusief eventuele inkoop

derden, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is

terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het

gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot

het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De

opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van

hetgeen is overeengekomen.

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen,

materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke

tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige

schadevergoeding of garantie is gehouden.

 1. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere

bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten,

transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade,

oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van

invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers,

het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de

Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom

beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn,

verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op

beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van

derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de

openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 1. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op

het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor

zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever

worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele

ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de

opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van

derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek

van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is,

mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

 1. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens

in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de

opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door

het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele

eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de

opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te

verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of

schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

 1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander

gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is

ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

 1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in

opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 17. Continuïteit digitale producties

 1. Wanneer een website door opdrachtnemer wordt beheerd, is er geen garantie van continue

voortgang.

 1. Opgeleverde websites, apps of andere digitale producties worden naar eer en geweten

opgeleverd.

 1. Indien een digitale productie niet functioneert door veranderingen of anderszins, bij derden als

hostingpartijen, plug-in-leveranciers en/of platformbeheerders (Google, Apple, Socialkanalen en alle

andere betrokken partijen bij livegang of voortgang ervan), kan opdrachtnemer daar niet voor

verantwoordelijk worden gehouden. Eventuele wijzigingen die nodig zijn om productie werkend te

houden, worden berekend aan opdrachtgever.

 1. Digitale producties worden door opdrachtnemer keurig opgeleverd. Opdrachtnemer is op geen

manier verantwoordelijk voor eventuele zaken die na livegang niet meer goed werken. Dit in verband

met regelmatige wijzigingen buiten opdrachtnemer om. Denk aan benodigde verhoogde veiligheid

door andersoortige gevaren, plug-ins die niet meer passen bij een site die al enige tijd bestaat,

wijzigingen in beleid van derden, verouderde technieken en meer.

Artikel 18. Aard en duur van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen

van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q.

toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te

laten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q toestemming van

de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze

concurreren met de betrokken opdrachtgever.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de

opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd,

met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd

deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes

maanden.

 1. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever

verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van

opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de

honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige media-commissie op

basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

Artikel 19. Afwikkeling relatie

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en

andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de

opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag op basis van benodigde tijd X tarief

aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem

verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder

uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de

gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem

aan te wijzen derde.

 1. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige

bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de

rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie

noodzakelijk is.

Artikel 20. Overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten

overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens

voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

 1. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke

reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt

voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1

bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de

oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 21. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke

daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen

voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten

welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil

bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het

arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van

voorlopige voorzieningen

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima